درد کمر بعد از جراحی

۱۴۰۰ شهریور ۴
سوال

آیا پس از جراحی درد کمر پایدار است؟

هدف از انجام جراحی دیسک کمر بهبود درد بیمار در پاها و اندام تحتانی است. با این حال ممکن است بیمار پس از انجام جراحی و انجام تمرینات فیزیوتراپی همچنان احساس درد داشته باشند و این مسئله مربوط به آن است که بیماران نیاز به گذر زمان دارند.

instagram logo call button